Κατεβάστε το App
Για καλύτερη εμπειρία χρήσης χρησιμοποιήστε την εφαρμογή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
 
«Εταιρεία»: Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FATEPAKETO».
 
«Ιστοσελίδα»: Η παρούσα ιστοσελίδα «www.fatepaketo.gr».
 
«Χρήστης»: Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας.
 
«Μέλος»: Κάθε Χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην Ιστοσελίδα.
 
«Εγγραφή»: Η δημιουργία ενός λογαριασμού (προφίλ) στην Ιστοσελίδα με τη συμπλήρωση των σχετικών απαιτούμενων στοιχείων.
 
«Αγοραστής»: Κάθε Χρήστης/Μέλος του fatepaketo.gr ο οποίος με την  μεσολάβηση της Εταιρείας διαμέσω της Ιστοσελίδας αγοράζει προϊόντα του Πωλητή.
 
«Πωλητής»: Κάθε τρίτος Πωλητής προϊόντων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος, μέσω της  Ιστοσελίδας πωλεί το προϊόντα του στον Αγοραστή.
 
«Προϊόν»: Το προϊόντα του Πωλητή που αυτός διαθέτει σε ειδική τιμή, την οποία ο ίδιος έχει ορίσει για συγκεκριμένο χρόνο.
 
«Προσφορά»: Η προσφορά σε ειδική εκπτωτική τιμή προϊόντων κάθε τρίτου Πωλητή, για συγκεκριμένο χρόνο ή για συγκεκριμένη  ποσότητα όπως αναρτάται στην Ιστοσελίδα.
 
Β. ΠΡΟΙΜΙΟ.
Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας από την Εταιρεία.
Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και η συμμόρφωσή των χρηστών/μελών κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής σχέσης όπως ενδεικτικά σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.
H Εταιρεία, παρά το ότι έχει ως σκοπό την 24ωρη λειτουργία της Ιστοσελίδας, 7 ημέρες την εβδομάδα, δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εσωτερικούς παράγοντες, όπως είναι ενδεικτικά οι εργασίες συντήρησης της Ιστοσελίδας ή/και από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.
Μέσω της Ιστοσελίδας «fatepaketo.gr» η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους τρίτους Πωλητές να πουλήσουν στους Χρήστες προϊόντα όπως αυτά θα ορίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρία ΔΕΝ αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του Πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης και πώλησης των προϊόντων τρίτων,
σε προκαθορισμένες  τιμές, οι οποίες θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.
 
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρόντες όρους χρήσης. Η περαιτέρω περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ή/και η χρήση των υπηρεσιών αυτής, ή/και η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.  


Γ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτά, καθόσον η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
- Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/χρηστών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
- Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών συμφωνείται και παρέχεται πλήρη εξουσιοδότηση στην Εταιρεία για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
- Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες της Εταιρείας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
 
Για την περιήγηση ή/και την εκτέλεση συναλλαγής μέσω της Ιστοσελίδας δεν απαιτείται εγγραφή του Χρήστη. Ωστόσο για την ταχύτερη εξυπηρέτησή των χρηστών κατά την διενέργεια συναλλαγής, συστήνεται η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλους, δηλ. η δημιουργία ενός λογαριασμού (προφίλ) δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό του, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και πιθανώς και κάποια άλλα προσωπικά στοιχεία. Η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ως άνω, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα εγγραφή ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό οποτεδήποτε. Με την εγγραφή του το Μέλος αποκτά κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό του, ο απόρρητος χαρακτήρας του οποίου αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του Μέλους. Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τα Μέλη την επαλήθευση εγκυρότητας των λογαριασμών τους εάν θεωρεί ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει επιπλέον λογαριασμούς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της κατάργησης του λογαριασμού Χρήστη/Μέλους. Η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον σε ενήλικες, με δικαιοπρακτική ικανότητα η οποία κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία, για αποκλειστικά μη εμπορική, προσωπική χρήση (ή για αποστολή δώρου) και όχι για μεταπώληση ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, επιφυλασσομένης – σε αντίθετη περίπτωση - της Εταιρείας του δικαιώματος αποτροπής της συναλλαγής.
Μέσω της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η  Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της ιστοσελίδας της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί επικύρωση από την Εταιρεία  του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η εταιρεία μας  έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.


Δ.  ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
 
Η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας, μεσολαβεί ως τρίτος μεταξύ Πωλητών και Αγοραστών, προκειμένου οι τελευταίοι να αγοράσουν προϊόντα των Πωλητών σε προκαθορισμένες από τον πωλητή τιμές  για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα.  Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή. Η Εταιρεία συμμετέχει αποκλειστικά και μόνον ως τρίτος - μεσολαβητής. Οι παρόντες όροι δεν θίγουν τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματα του Αγοραστή ως καταναλωτή. Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας που ενδιαφέρεται για την εκάστοτε αγορά , θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσει την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην παραγγελία Προϊόντων του πωλητή είτε κάνοντας εγγραφή στην Ιστοσελίδα, όπως ειδικότερα του υποδεικνύεται από τα σχετικά εικονίδια, προκειμένου να γίνει Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε όχι. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει στα Μέλη μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαδικαστικό και διαφημιστικό περιεχόμενο ή με πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού τους και τις αγορές τους ή με ενημερώσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα. Τυχόν πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα (όπως ενδεικτικά η καταλληλότητά τους για κατανάλωση από άτομα με αλλεργίες) και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρεία από τον Πωλητή. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα πωλούμενα προϊόντα για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Πωλητής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς  και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές). 


Οι χρήστες του fatepaketo.gr μπορούν να ολοκληρώσουν την πληρωμή της παραγγελία τους με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω του fatepaketo.gr είναι απόλυτα ασφαλής. Το fatepaketo.gr δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών του χρήστη καθώς ο χρήστης οδηγείται σε ασφαλή διακομιστή της τράπεζας Πειραιώς όπου δίνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και σε περίπτωση που αυτή πάρει έγκριση από την τράπεζα, το ποσό πιστώνεται και ο χρήστης ειδοποιείται για την έκβαση ή μη της συναλλαγής.
 
Για παραγγελίες μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και paypal, η τράπεζα του Χρήστη δεσμεύει το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η τράπεζα του Χρήστη δεν θα μεταφέρει το ποσό της παραγγελίας στην Εταιρεία, αλλά θα επιστρέψει το ποσό πίσω στον λογαριασμό του Χρήστη. Αυτό μπορεί να πάρει από 1 έως 3 ημέρες (ανάλογα την τράπεζα). Οι Χρήστες/Μέλη της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η Εταιρεία και το κατάστημα που έγινε η παραγγελία δεν φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση στην απελευθέρωση των κεφαλαίων πίσω στο λογαριασμό τους. 
Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή, την ακρίβεια και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και του paypal λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο Αγοραστής θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας ή του paypal λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή.
 
  
Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η εταιρεία «FATEPAKETO» δεσμεύεται στην προστασία του απορρήτου σας, χρησιμοποιώντας μόνον πληροφορίες κατόπιν νόμιμης συλλογής τους σύμφωνα με το Ν.2742/1997 και το Ν.3471/2006.
H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εάν χρήστης ή μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος  πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το fatepaketo.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν ενημέρωσης των Επισκεπτών/Χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
Ο κάθε Χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα fatepaketo.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα (e-mail) μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει Mέλος, ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικό e-mail.
 
Ο Eπισκέπτης/Xρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα  (username/e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του fatepaketo.gr.    
 
Πλέον αυτών, ζητούνται και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον Eπισκέπτη/Xρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε να ενημερώνεται  για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν αν το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο Xρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του Xρήστη/Mέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Τα τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνει ο Χρήστης/Μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ενοικίαση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών παρά μόνο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών εφόσον έχει την ρητή συγκατάθεσή τους ή εφόσον η διοχέτευση γίνεται για την υλοποίηση των παραγγελιών των χρηστών.
 
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο fatepaketo.gr  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Εταιρεία» αλλά και από τον εκάστοτε «Πωλητή», τις υπηρεσίες του οποίου, το Μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (π.χ. έκδοση εξοφλητικής απόδειξης από Έμπορο).
 
Ο κάτοχος λογαριασμού (Μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο fatepaketo.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το fatepaketo.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει αυτόματα τον Eπισκέπτη/Xρήστη από τη χρήση της Iστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.
 
Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της Ιστοσελίδας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Ο χρήστης, επισκέπτης ή μέλος της Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι μέλη/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη / χρήστη. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του fatepaketo χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Τα μέλη τα οποία, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας. Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
 
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
 
Η «Εταιρία» μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των μελών  προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των μελών ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του χρήστη-μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη-μέλους όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης /χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
 
ΣΤ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
Η Εταιρεία  δεν υποβάλλει σε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα καταστήματα που είναι καταχωρημένα στην παρούσα ιστοσελίδα. Η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την εστίαση είναι αποκλειστική ευθύνη των καταστημάτων και η εταιρεία  δεν φέρει ευθύνη για αυτό.
Η Εταιρεία  προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβείς και επίκαιρες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της καλόπιστης πεποίθησης της Εταιρείας ότι είναι ακριβείς και δεν παρέχονται βάσει ρητής ή σιωπηρής δέσμευσης για την ακρίβειά τους. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων Χρηστών/Μελών ή τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Μελών/Αγοραστών για την ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται από τους Πωλητές ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λ.π., παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή/και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα μπορεί να προκύψουν ή για οποιαδήποτε ζημία στον εξοπλισμό του Χρήστη τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας.


Ζ.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της παρουσίασης της Ιστοσελίδας, των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική, διανομή, αναδιανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Εξαιρούνται τα δικαιώματα των συμβεβλημένων Πωλητών. Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

 
Η.  ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ
 
Οι Χρήστες/Μέλη της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης/Μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης/Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Ιστοσελίδα/Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά στο παρόν αναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του Χρήστη/Μέλους χωρίς προειδοποίηση, ενεργώντας στα πλαίσια του Νόμου. Ο Χρήστης/Μέλος ευθύνεται για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του και για την κακόβουλη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής του κάρτας από τρίτους.
 
 
Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ   
 
Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος ενημερώθηκαν την 28.02.2017 και η ισχύς τους είναι ενιαία για όλα τα Μέλη/Χρήστες της Ιστοσελίδας χωρίς να είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου Μέλους/Χρήστη από την εφαρμογή τους, αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα Μέλους/Χρήστη ή μερίδας Μελών/Χρηστών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης αυτών οποτεδήποτε, με άμεση έναρξη ισχύος αυτών από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Η τυχόν συνεχιζόμενη περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας, ή/και η χρήση των υπηρεσιών αυτής, ή/και η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής,  θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων, για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες/Μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα προς σχετική τους ενημέρωση.

Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι Χρήστες προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο κατάστημα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης της Ιστοσελίδας. Η πιστοποίηση αφορά κάθε χρήστη ξεχωριστά και πραγματοποιείται μέσω αποστολής sms στο κινητό του τηλέφωνο που απαραιτήτως θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στη σελίδα του fatepaketo από τον ίδιο. Η διαδικασία επιβεβαίωσης λαμβάνει χώρα μόνο κατά την καταχώρηση της αρχικής αξιολόγησης κάθε χρήστη και ισχύει για κάθε επόμενη αξιολόγηση. Τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρούνται στο σύστημα της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη προκειμένου να κάνει χρήση της υπηρεσίας (ήτοι email και αριθμό κινητού τηλεφώνου), δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας για την μεταξύ τους επικοινωνία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο διασφάλισης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
Οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει απαραίτητα, είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές, να αφορούν συναλλαγή του χρήστη που τις δημοσιεύει (ή τις καταχωρεί), να συνοδεύονται από έγκυρο αριθμό παραστατικού ή παραγγελίας για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επιβεβαίωση με το εκάστοτε κατάστημα. Αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιορίζονται σε χαρακτηρισμό του καταστήματος ή περιγράφουν την εμπειρία παραγγελίας/ αγοράς κατά ιδιαίτερα λιτό τρόπο θα διαγράφονται αυτομάτως από την Ιστοσελίδα ή θα αναδιατυπώνονται από τους συντάκτες τους μετά από σχετικό αίτημα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να προβούν σε δημοσίευση της αξιολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται φωτοτυπία παραστατικού, email παραγγελίας κλπ). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα διαθέσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία την οποία θα ζητηθούν, η αξιολόγηση θα θεωρείται άκυρη και θα διαγράφεται από την Ιστοσελίδα.
Όλες οι αρνητικές αξιολογήσεις (Βαθμολογία μικρότερη ή ίση των 3/5) κοινοποιούνται στο κατάστημα το οποίο αφορούν. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος έχουν το δικαίωμα εντός 10 ημερών να τοποθετηθούν περιγράφοντας τα γεγονότα κατά την άποψή τους, έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας να λάβουν γνώση της άποψης αμφοτέρων των μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις χρηστών καθώς και στις απαντήσεις των καταστημάτων δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιριών ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες ή ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συγγραφείς αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.
Οι αξιολογήσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει να τηρούν τους άτυπους όρους καλής συμπεριφοράς του Διαδικτύου. 
Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει το κάθε κατάστημα μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή/ αριθμό παραστατικού. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης καταχωρήσει περισσότερες από μία αξιολογήσεις για το ίδιο κατάστημα και αφορούν στην ίδια παραγγελία, οι επιπλέον αξιολογήσεις θα διαγράφονται αυτόματα από την σελίδα των αξιολογήσεων. Οι χρήστες θα πρέπει κατά την σύνταξη των αξιολογήσεων τους να είναι ιδιαίτερα αναλυτικοί σχετικά με την εμπειρία τους, δίνοντας τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για αυτήν. Ειδικά για τις αρνητικές αξιολογήσεις δεν γίνονται αποδεκτά κείμενα που βασίζονται αποκλειστικά σε προφορικές συνομιλίες, κείμενα που έχουν ανταλλαγεί από τα μέρη και τα οποία επιδέχονται αμφισβήτησης από τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις που πιστοποιούν την ορθότητα τους (ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ). Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίας αρνητικής αξιολόγησης ήτοι : α) σύνταξη της από χρήστη, β) έγκριση διαχειριστών και αποστολή στο κατάστημα προς απάντηση , γ) απάντηση καταστήματος, δ) δημοσίευση αξιολόγησης και απάντησης από τους διαχειριστές , ε) αξιολόγηση απάντησης από τον συντάκτη της αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον ενέργεια από το σύστημα για την αξιολόγηση αυτή σε κανένα από τα μέρη (ανταπάντηση χρήστη, τροποποίηση αρχικής αξιολόγησης κλπ).
Δικαίωμα διαγραφής μίας αξιολόγησης χωρίς συγκεκριμένη αιτία και εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους όρους της παρούσης, έχει μόνο ο συντάκτης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές ο συντάκτης θα πρέπει να στείλει έγγραφη ενημέρωση προς τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας (reviews@fatepaketo.gr) από τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα με το οποίο θα ζητάει την διαγραφή της αξιολόγησης.
Θετικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο καταστήματος ή εξωτερικό συνεργάτη καταστήματος προς το κατάστημά του ή αρνητικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπαλλήλου καταστήματος προς άλλο κατάστημα (που δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία παραστατικό, δελτίο παραγγελίας κλπ) θεωρούνται άκυρες και διαγράφονται αμέσως από την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, τέτοιου είδους ενέργειες παραβιάζουν τον όρο 2.2.3 περί παραπλάνησης καταναλωτή και δύνανται να οδηγήσουν σε διαγραφή του καταστήματος από την Ιστοσελίδα.
 
Κ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
 
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει στο μέλλον, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Proceed  
...map here...

Γράψε την διεύθυνσή σου

Συμπληρώστε την διεύθυνση σας για να δείτε τα διαθέσιμα Delivery της περιοχή σας!

Αποθήκευση ως:

Σημείωση:
Τα υπόλοιπα στοιχεία όπως ο Όροφος & το Κουδούνι θα σου ζητηθούν στη συνέχεια